കൈത്താങ്ങായി ഓട്ടോഡ്രൈവര്‍മാര്‍: കൊവിഡില്‍ വലയുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്വാസം Kasargod auto drivers Covid Help

കൈത്താങ്ങായി ഓട്ടോഡ്രൈവര്‍മാര്‍: കൊവിഡില്‍ വലയുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്വാസം, രോഗികളെ രാപ്പകല്‍ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നു

auto motorists from Kasargod helping Covid patients and relatives

#asianetnews #asianetnewslive #Kasargod

Sign up for Asianet News YouTube Funnel here ► http://goo.gl/Y4yRZG

Website ► http://world wide web.asianetnews.com

Facebook ► https://world wide web.facebook.com/AsianetNews

Twitter ► https://twitter.com/AsianetNewsML

Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile Application:

► For Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vserv.asianet

► For iOS users: https://apps.apple.com/in/application/asianet-news-official/id1093450032

Asianet News – Kerala’s No.1 News and Infotainment TV Funnel

Browse the latest news from Kerala, India and round the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health insurance and Travel. More about asianetnews.com

You May Also Like