జలదంకి మండల కేంద్రంలో నిరుపయోగంగా ఉన్న చెత్త నుంచి సంపద కేంద్రాన్ని డిపిఓ ధనలక్ష్మి పరిశీలించారు..

మీ వివాహాది శుభకార్యములకు అందముగా వీడియో ఫొటోస్ తీయబడును

సంప్రదించండి మధు స్టార్ స్టూడియో తులసి హోటల్ ఎదురుగా ట్రంక్ రోడ్డు కావలి CELL: 99485 88704 6300465392

Facebook: https://world wide web.facebook.com/CMDNews9/

Twitter: https://twitter.com/cmd_news/

You May Also Like